Så här länkar du flera celler i Excel från ett annat kalkylblad

När du länkar en cell i Excel till en cell från ett annat kalkylblad, visar cellen som innehåller länken samma data som cellen från det andra kalkylbladet. Cellen som innehåller länken kallas en beroende cell. Cellen i ett annat kalkylblad som innehåller data som länken refererar till kallas en precedent cell. Beroende celler ändras automatiskt om de tidigare cellerna ändras. Om du vill länka flera celler från ett annat kalkylblad kan du använda en matrisfunktion som låter dig länka ett cellområde med en formel.

1

Klicka på fliken kalkylblad längst ned på skärmen som innehåller ett antal prejudiciella celler som du vill länka till. Ett intervall är ett block eller en grupp av intilliggande celler. Antag till exempel att du vill länka ett antal tomma celler i "Sheet1" till ett intervall med prejudiciella celler i "Sheet2". Klicka på fliken "Sheet2".

2

Bestäm det prejudiciella områdets bredd i kolumner och höjd i rader. I det här exemplet antar att cellerna A1 till A4 på "Sheet2" innehåller en lista med siffrorna 1, 2, 3 respektive 4, som kommer att vara dina föregående celler. Detta prejudikatintervall är en kolumn bred med fyra rader hög.

3

Klicka på fliken kalkylblad längst ned på skärmen som innehåller de tomma cellerna där du ska infoga en länk. I det här exemplet klickar du på fliken "Ark1".

4

Välj det antal tomma celler som du vill länka till föregående celler. Detta intervall måste ha samma storlek som det föregående intervallet, men kan vara på en annan plats i kalkylbladet. Klicka och håll ned musknappen längst upp till vänster i området, dra muspekaren till den nedre högra cellen i intervallet och släpp musknappen för att välja intervallet. Anta i det här exemplet att du vill länka cellerna C1 till C4 till det föregående intervallet. Klicka och håll kvar på cell C1, dra musen till cell C4 och släpp musen för att markera intervallet.

5

Skriv "=", kalkylbladets namn som innehåller de föregående cellerna, "!", Den övre vänstra cellen i det föregående intervallet, ":" och den nedre högra cellen i det föregående intervallet. Tryck på "Ctrl", "Shift" och "Enter" samtidigt för att slutföra matrisformeln. Varje beroende cell är nu länkad till cellen i det föregående intervallet som ligger på samma respektive plats inom intervallet. I det här exemplet skriver du "= Sheet2! A1: A4" och trycker samtidigt på "Ctrl", "Shift" och "Enter". Cellerna C1 till C4 på "Sheet1" innehåller nu matrisformeln "{= Sheet2! A1: A4}" omgiven av lockiga parenteser och visar samma data som de föregående cellerna i "Sheet2."