Teorier om motivation i organisationer och förvaltning

Företag med omotiverade anställda har ofta låg produktivitet och höga omsättningshastigheter. Flera teorier hjälper till att förklara hur arbetare är motiverade och ger förslag på hur man kan öka motivationen på arbetsplatsen. Att förstå vilken teori som passar bäst för dina anställda kan hjälpa till att förbättra ditt lilla företag genom att öka antalet anställda och att arbetstagarnas produktivitet förbättras.

Teori X och teori Y

På 1960-talet föreslog Douglas McGregor två teorier relaterade till anställdas motivation och ledning. Hans teorier delade anställda i två kategorier. Theory X anställda undviker arbete och ogillar ansvar. För att motivera dem måste arbetsgivarna tillämpa regler och genomföra straff.

Teori Y-anställda tycker om att anstränga sig på jobbet när de har kontroll på arbetsplatsen. Arbetsgivare måste utveckla möjligheter för anställda att ta på sig ansvar och visa kreativitet som ett sätt att motivera Theory Y-anställda. En tredje teori, Theory Z, utvecklades av Dr William Ouchi. Det uppmuntrar grupparbete och social interaktion för att motivera anställda på arbetsplatsen.

Maslows behovshierarki

Maslows behovshierarki innehåller fem nivåer som ofta formar motivationsstilar i en organisation. För att motivera anställda måste en organisation flytta upp behovspyramiden för att säkerställa att alla anställdas behov tillgodoses. Botten av pyramiden innehåller fysiologiska behov som mat, sömn och skydd. Säkerhet utgör den andra nivån och tillhör den tredje.

De två översta nivåerna i pyramiden inkluderar uppskattning och självförverkligande. Framgångsrika organisationer fokuserar på de två översta nivåerna i pyramiden genom att ge anställda nödvändigt erkännande och utveckla möjligheter för anställda att känna att de gör värdefullt arbete och att nå sin potential med företaget.

Hawthorne-effekten

Genom en serie experiment i slutet av 1920-talet utvecklade Elton Mayo Hawthorne-effekten. Denna effekt teoretiserar att anställda är mer produktiva när de vet att deras arbete mäts och studeras. Förutom denna slutsats insåg Mayo att de anställda var mer produktiva när de fick feedback relaterade till studierna och fick ge input till arbetsprocessen. Arbetstagare behöver erkännande för ett väl utfört jobb och försäkran om att deras åsikter är viktiga på arbetsplatsen för att motiveras att utföra.

Equity Theory of Employee Motivation

John Stacey Adams 'Equity Theory argumenterar för att anställda är motiverade när de upplever sin behandling på arbetsplatsen som rättvis och omotiverad när behandlingen upplevs som orättvis. I en organisation innebär detta att ge anställda erkännande för det arbete de utför och att ge alla anställda chansen att avancera eller tjäna bonusar och andra utmärkelser. Chefer som spelar favoriter eller utmärker anställda för erkännande kan möta en till stor del omotiverad grupp anställda.